fbpx

ביטוח דירה ותכולה

רכישה ישירה מחברת כלל ביטוח

החבילה הניתנת לרכישה באתר כוללת ביטוח מבנה, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וכן ביטוח רעידת אדמה למבנה הדירה. כמו כן, ניתן להוסיף בין היתר בהתאם לצורך, ביטוח תכולה, אופניים (בכיסוי "כל הסיכונים"), מחשב נייד וטבאלט (בכיסוי "כל הסיכונים"), והכל בכפוף לתנאים והחריגים המפורטים בפוליסה.

אם הנכם מעוניינים לרכוש אפשרויות נוספות שאינן אפשריות במסגרת הרכישה באתר כגון ביטוח תכולה בלבד, שרברב פרטי וכדומה, או בתנאי חיתום שונים מהניתן באתר, אנא התקשרו 03-6328880 ונשמח לסייע.

למי מיועדת התוכנית

הביטוח מיועד למצטרפים חדשים העומדים בתנאים הבאים:

סכום ביטוח המבנה עד 2,000,000 ₪.

סכום ביטוח התכולה עד 350,000 ₪.

עד תביעה אחת בשלוש השנים האחרונות.

הדירה הינה בבעלות בעל הפוליסה בלבד.

ביטוח תכולה ניתן לאותה הכתובת בו נמצא כיסוי המבנה.

כאן ניתן לרכוש ביטוח דירה ותכולה באמצעות חברת כלל!

תיאור עיקרי הכיסויים

ביטוח מבנה – מכסה בגין נזקים שנגרמו בתקופת הביטוח למבנה הדירה ולמחוברים אליה כדרך קבע (כגון: חלונות, דלתות, משטחי שיש, כלים סניטריים וכדומה), כתוצאה ממקרי ביטוח המכוסים בפוליסה, כגון: ברק, רעם, אש, פריצה וכדומה.

ביטוח תכולה – ביטוח התכולה מכסה בגין נזקים שנגרמו בתקופת הביטוח לרכוש שנמצא בתוך הדירה כתוצאה ממקרי ביטוח המכוסים בפוליסה, כגון: אש, פריצה, גניבה, ברק, רעם וכדומה. כמו כן, ביטוח התכולה כולל השלמה לביטוח כל הסיכונים לדברי ערך המפורטים בפוליסה, וזאת עד 15% מסכום ביטוח התכולה. בהעדר הערכה מוגבל תשלום תגמולי הביטוח עבור פריט בודד עד לסך 2,000 ₪.

רעידת אדמה מבנה – כיסוי בגין נזק שיגרם למבנה הדירה כתוצאה מרעידת אדמה.

רעידת אדמה תכולה – כיסוי בגין נזק שיגרם לתכולה כתוצאה מרעידת אדמה.

שנחזור אליכם?

כיסויים נוספים בביטוח דירה

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – כיסוי בגין חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), בשל אירוע תאונתי.

סיכוני נזקי מים ונוזלים אחרים – כיסוי לאבדן או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמו כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף. לעניין נזק שמקורו בנכס אחר בבית משותף, יוגבל היקף הכיסוי למקרה אחד בלבד בתקופת הביטוח. הכיסוי יינתן למבנה ו/או לתכולה, בהתאם למפרט הפוליסה, ובאמצעות שרברב מרשימת השרברבים שבהסדר עם כלל ביטוח ופיננסים.

חבות מעבידים – כיסוי בגין סכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), כפיצויים לעובדי משק ביתו, בגין מוות, חבלה גופנית, נפשית או שכלית, כתוצאה מתאונה או מחלה שנגרמו תוך כדי ועקב עבודתו של עובד משק הבית.