fbpx

אמנת השירות

קבוצת הוד (ו/או פיטר הוד סוכנות לביטוח להלן: בעל רישיון) מתחייבת לפעול ברוח חזון הקבוצה ובהתאם לערכיה ואמות המידה שקבעה למתן שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין במטרה ליצר ביחסי סוכן לקוח אמון ואמינות הדדיים ולטווח ארוך.

קבוצת הוד חרטה על דיגלה את השירות ללקוחותיה כאחד מערכי היסוד של הקבוצה. גישה זו שמה במרכז את העשייה והנאמנות לטובת הלקוח בראש סדר העדיפויות.

באמנה זו קבוצת הוד מתחייבת בפני לקוחותיה כדלקמן:

 1. הקבוצה תפעל בהתאם לקוח האתי המפורסם כאן
 2. בעל רישיון יתייחס ללקוחותיו בהגינות ובכבוד ויכבד את פרטיותם.
 3. בעל רישיון יפעל לעדכן את לקוחותיו לגבי אופן קבלת שירות ממנו, לרבות דרכי התקשרות, ימי עבודה ושעות קבלת קהל במשרדו, אם קיימות, ויפרסם פרטים אלו באתר האינטרנט שלו, אם קיים.
 4. בעל רישיון ייתן מענה מתאים לצרכי לקוח, תוך זמן סביר ממועד פניית לקוח המבקש לתאם עמו פגישה או לשוחח איתו.
 5. בעל רישיון יקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחותיו, יספק מענה ראשוני לכל פנייה בזמן סביר, וימסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
 6. בעל רישיון ייתן מענה ענייני תוך זמן סביר לבקשת לקוח לקבל ממנו או מגוף מוסדי אישור או מסמך, וכן להעביר בקשה לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, והכל מבלי לגרוע מהוראות אחרות לעניין זה.
 7. בעל רישיון ימסור כל מסמך הקשור ללקוח, ונמצא ברשותו על פי דין, תוך זמן סביר ממועד דרישת הלקוח, לרבות לקוח לשעבר.
 8. בעל רישיון ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין תביעה, מידע אודות זכויות הלקוח, ויביא לידיעתו את דרכי הפעולה מול הגוף המוסדי העומדות בפניו בהליך יישוב התביעה.
 9. הובא לידיעתו של בעל רישיון על ידי הגוף המוסדי, מעסיק או לקוח כי חל שינוי במצבו של הלקוח בקשר למוצר פנסיוני, לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו, ייזום פניית שירות ללקוח לבחינת התאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו נוכח השינויים. מבלי לגרוע מהאמור, יראו בכל אחד מהמקרים הבאים שינוי במצבו של הלקוח:
  • הצטרפות למקום עבודה חדש;
  • עזיבת מקום עבודה;
  • גידול בשכר שכתוצאה ממנו נדרשת, בהתאם לתנאי הפוליסה, העברת הצהרת בריאות מחודשת;
  • שינוי מבנה ההפרשות בפוליסה בהתאם להסכם העבודה;
  • שינויים בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה
 10. לא הובא לידיעתו של סוכן ביטוח פנסיוני על שינוי כאמור בסעיף קטן (ח) במשך שנתיים, ייזום הסוכן פניית שירות ללקוח לבירור מצבו.
 11. פניית השירות כאמור בסעיפים קטנים (ח) ו-(ט) תתועד בדרך הניתנת לאחזור.
 12. הוראות סעיפים קטנים (ח) עד (י) לא יחולו על בעל רישיון שהתקשר עם לקוח בייעוץ או שיווק פנסיוני חד-פעמי.

פרקי זמן סבירים

 • לעניין קיום פגישה – תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.
 • לעניין מענה ראשוני – תוך שני ימי עסקים.
 • לעניין העברת אישור, מסמך או בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר – תוך שבעה ימי עסקים.
 • לעניין מסירת מסמכים – תוך שלושה ימי עסקים.
 • לעניין מסירת מידע – תוך שני ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.
 • לעניין ייזום פניית שירות לגבי שינוי במצבו של הלקוח – תוך שבעה ימי עסקים.

שעות פעילות המשרד

ימים א-ה בין השעות 9:00 בבוקר ועד 18:00 בערב, ניתן לתאם פגישה בכל עניין בתאום מראש בלבד.

יצירת קשר עם המשרד

אפשרית באמצעות דוא"ל [email protected], באמצעות האתר www.hod-group.co.il

באמצעות טלפון ישיר 052-6467605 או פקס 077-3180454 או טלפון המשרד 03-6328880.